21. İki səcdə arasında oturduqda edilən dua

 [Rabbi-ğ-fir li, Rabbi-ğ-fir li]
 
 «Rəbbim, məni bağışla! Rəbbim, məni bağışla!»[1]
 
   [Allahummə-ğ-fir li, va-r-həmni, va-h-dini, va-c-burni, va afini, va-r-zuqni, va-r-fə'ni]
 
 «Allahım! Məni bağışla, mənə rəhm et, məni doğru yo­la yönəlt, mənə lütf et, mənə salamatlıq ver, mənə ruzi yetir və məni ucalt!»[2]
 

 
[1] Əbu Davud, 1/231. Bax: «Səhih İbn Macə», 1/148.
[2] Bunu – ən-Nəsai müstəsna olmaqla – «Sünən» əsərlərinin müəllifləri rəvayət etmişlər. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 1/90, «Səhih İbn Macə», 1/148.