41. İmanda şəkkə düşənin duası

«(O kəs) Allaha sığınmalı».[1]
"Şəkk etdiyi şeyi tərk etməli və tez-tez bu duanı oxumaldır".[2]
 
[Əməntu billəhi va rusulihi!]
 
«Allaha və Onun elçilərinə iman gətir­dim!» deməli.[3]
 
Uca Allahın bu kəlamını oxumalıdır:

[Huvə-l-Əvvalu va-l-Əxiru va-z-Za­hiru va-l-Bətınu va huvə bikulli şeyin alim]
 
 «Əvvəl də, Axır da, Zahir də, Batin də Odur. O hər şeyi Biləndir!»[4]

 
[1] «Fəthul-Bari», 6/336; Muslim, 1/120.
[2] «Fəthul-Bari», 6/336; Muslim, 1/120.
[3] Muslim, 1/119-120.
[4] «əl-Hədid» surəsi, 3-cü ayə. Əbu Davud, 4/329. əl-Albani və Abdulqadir əl-Arnavut bu hədisi “həsən” hesab etmişdir. Bax: «Səhih Əbu Davud», 3/962.