53. Can verənə təlqin edilən dua

Kimin son sözü:
 
[Lə ilahə illəllah!]
 
Allahdan başqa məbud yoxdur!» olsa, Cənnətə daxil olar.[1]

 
[1] Əbu Davud, 3/190. Bax: «Səhihul-Cami», 5/342