54. Başına müsibət gələnin duası

 [İnnə lilləhi və innə ileyhi raciun, Allahummə'curni fi musiybətiy və əxlif liy xayran minhə]
 
«Biz, Allaha məxsusuq və Ona da qayı­daca­ğıq! Allahım! Başıma gələn müsibət sayə­sində məni mükafatlandır və əvəzinə ondan da xeyirlisini ver!»[1]

 
[1] Muslim, 2/632.