56. Cənazə namazında meyit üçün oxunan dua

 [Allahummə-ğfir ləhu vərhəmhu və afihi va'fu anhu və əkrim nuzuləhu və vəssi' mudxaləhu vəğsilhu bil-məi vəs-səlci vəl-bəradi və nəqqıhi minəl-xətayə kəmə nəqqaytəs-səubəl-əbyəda minəd-də­nəsi, və əbdilhu dəran xayran min dərihi, və əhlən xayran min əhlihi, və zəucən xayran min zəucihi və ədxilhul-cənnətə və əizhu min əzabil-qabri [və əzabin-nəri]]

«Allahım! Onu bağışla, ona rəhm et, ona salamatlıq ver, onu əfv et, onu gözəl tərz­də qarşıla, onun yerini geniş et! Onu su, qar və dolu ilə yu! Ağ paltarı kirdən təmizlədiyin ki­mi onu da günahlardan təmizlə! Ona evinin əvəzinə daha xeyirli ev, ailəsinin əvəzinə daha xeyirli ailə, zövcəsinin əvəzinə daha xeyirli zövcə ver! Onu Cənnətə daxil et! Onu qəbir əzabından (və Cəhənnəm əzabın­dan) qoru!»[1]
 

 [Allahummə-ğfir lihəyyinə və məy­yi­tinə və şahidinə və ğaibinə və sağiyrinə və kəbiyrinə və zəkərinə və unsanə. Allahum­mə mən əhyəytəhu minnə fə əh­yihi aləl-is­ləm və mən təvaffəytəhu minnə fətəvaffəhu aləl-iymən. Allahummə lə təhrimnə əcrahu və lə tudillənə bə'dəhu]
 
 «Allahım! Dirimizi və ölümüzü, burada olanımızı və olmayanımızı, kiçiyimizi və bö­yüyümüzü, kişimizi və qadınımızı bağışla! Allahım! Bizdən kimi yaşatsan müsəlman kimi yaşat! Bizdən kimi öldürsən mömin kimi öl­dür! Allahım! Onun əcrindən bizi məhrum et­mə və ondan sonra bizi azdırma!»[2]
 

 [Allahummə innə fulənə-bnə fulə­nin (vəfat etmiş kəsin adı deyilir) fi zim­mətikə, və həbli civarikə, fəqihi min fit­nə­til-qabri və əzabin-nəri, və əntə əhlul-və­fai vəl-həqqi. Fəğfir ləhu vərhəmhu innə­kə əntəl-ğafurur-rahim]
 
  «Allahım filankəs oğlu filankəs (vəfat etmiş kəsin adı deyilir) Sənin himayəndədir, (aqibəti) Səndən asılıdır. Onu qəbir fitnəsindən və Cəhənnəm əzabından qoru! Sən vəfa və haqq sahibisən! Onu bağışla, ona rəhm et! Hə­qiqətən, Sən  Bağış­layan­san, Rəhmlisən!»[3]
 

 [Allahummə abdukə vəbnu əməti­kə-htacə ilə rahmətikə və əntə ğaniyyun an əzabihi, in kənə muhsinən fəzid fi hə­sənatihi və in kənə musiən fətəcavəz an­hu]
 
«Allahım! Sənin qulun, Sənin kənizinin oğlu Sənin mərhəmətinə möhtacdır. Sənin ona əzab verməyə ehtiyacın yoxdur. Əgər o, yaxşı əməl sahibidirsə, savabını artır! Yox əgər pis əməl sahibidirsə, günahından keç!»[4]

 
[1] Muslim, 2/663.
[2] İbn Macə, 1/480; Əhməd, 2/368. Bax: «Səhih İbn Macə», 1/251.
[3] Əbu Davud, 3/211; İbn Macə. Bax: «Səhih İbn Macə», 1/251.
[4] Bu hədisi əl-Hakim rəvayət etmiş və “səhih” saymış, əz-Zəhəbi də onu təsdiqləmişdir 1/359. Bax: əl-Albani, «Əhka­mul-Cənaiz», səh. 125.