57. Həddi-büluğa çatmamış uşağın cənazə namazında oxunulan dua

 [Allahummə, əizhu min əzabil-qabri]
 
 «Allahım! Onu qəbir əzabından qoru!»[1] Sonra:
 
  [Allahummə-c'alhu fəratan və zuxran li­validəyhi və şəfiyan mucəbən. Allahum­mə səqqil bihi məvazinəhumə və ə'zim bi­hi ucurahumə və əlhiqhu bisalihil-mu'mi­niynə vəc'alhu fi kəfaləti İbrahim və qıhi birahmətikə əzabəl-cəhim, və əbdilhu də­ran xayran min dərihi, və əhlən xayran min əhlihi, Allahummə-ğfir liəsləfinə və əfratinə və mən səbəqanə bil-iymən]
 
   «Allahım! Onu valideynləri üçün (cənnətə girməkdə onları) qabaqlayan, saxlanılan bir nemət və duası qəbul olunan bir şəfaətçi et! Allahım! Onun sayəsində onların (yaxşı əməl) tərəzilərini ağır et və onların mükafatlarını bö­yük et! Onu əməlisaleh möminlərə qovuşdur və İbrahimin himayəsinə götür. Öz mərhəmə­tinlə onu Cəhənnəm əzabından qoru! Ona evi­nin əvəzinə daha xeyirli ev, ailəsinin əvəzinə daha xeyirli ailə ver! Allahım! Bizim sələfləri­mizi,[2] uşaqlarımızı və bizdən əvvəl iman gətir­miş kimsələri bağışla!» - desə yaxşı olar.[3]

[Allahummə-c'alhu lənə fəratan və sələ­fən və əcran!]
 
«Allahım! Onu bizim üçün (cənnətə girmək­də bizi) qabaqlayan, sələf və mükafat et!»[4]

 
[1] Səid ibn Museyyib rəvayət edir ki, «Mən Əbu Hureyranın arxasında heç bir günah görməyən körpə bir uşağın cənazə namazını qılarkən onun bu cür dua etdiyini eşitdim». Bu hə­disi Malik «əl-Muvatta» əsərində 1/288; İbn Əbi Şeybə «əl-Musannaf» əsərində 3/217; Beyhaqi «Sünən» əsərində 4/9 rəvayət etmişlər. Şueyb əl-Arnaut Bəğavinin «Şərhu-s-Sun­nə» əsərinin təhqiqində 5/357 bu hədisin isnadının «səhih» olduğunu söyləmişdir.
[2] Keçmiş nəslimizi.
[3] Bax: ibn Qudəmənin, «əl-Muğni», 3/416; Şeyx Əbdüləziz ibn Abdullah ibn Baz, «əd-Durusul-Muhimmə li Ammətul-Ummə», səh. 15.
[4] «əl-Həsən uşaq üçün cənazə namazı qıldıqda Kitabı açan (əl-Fatihə) surəsini oxuyar və [bu duanı] deyərdi....» əl-Bəğavi,  «Şərhu-s-Sunnə», 5/357. Abdurrazzaq № 6588. Buxari bu hədisi «əl-Cənaiz» fəslinin «əl-Fatihəni cənazə namazında oxumaq» qismində 2/113 «mualləq» olaraq rə­va­yət etmişdir.