58. Təziyə duası

 [İnnə lillahi mə əxazə və ləhu mə ə'ta və kullu şey'in indəhu biəcəlin mu­səmmə... fəl-təsbir vəl-təhtəsib]
 «Şübhəsiz ki, Allahın aldığı da, verdiyi də Özünə aiddir. Onun yanında hər şeyin öz müəyyən əcəli var... Səbr et və (bunun əvəzinə Allah yanında mükafat qazanacağına) ümid bağla!»[2] Sonra:
 
 
 [Ə'zəməllahu əcrakə və əhsənə azaəkə və ğafəra liməyyitikə]
 
 «Allah sənin mükafatını böyük etsin, sənə gözəl təskinlik versin və ölmüş adamını bağış­lasın!» - desə yaxşı olar.[3]

 
[1] [Yaxın adamı ölmüş bir şəxsə və ya ailəyə təsəlli vermə.]
[2] əl-Buxari, 2/80; Muslim, 2/636.
[3] ən-Nəvəvi, «əl-Əzkar», səh. 126.