63. Göy guruldayarkən edilən dua

 [Subhənə-l-ləzi yusəbbihu-r-ra'du bi­həmdihi va-l-mələikətu min xiyfətihi]
 
 «Göy gurultusunun həmd edərək, məl­əklərin isə qorxusundan şəninə təriflər dediyi (Allah) pak və müqəddəsdir!»[1]

 
[1] «Abdullah ibn əz Zubeyr (Allah ondan razı olsun) göy gurultusu eşidəndə sözünü yarımçıq qoyub [bu duanı] deyərdi...» «əl-Muvatta», 2/992. əl Albani: “Məvquf olaraq isnadı səhih­dir” demişdir.