64. Yağışın yağması üçün edilən bəzi dualar

 [Allahummə əsqinə ğaysən muğiy­sən, məriyən, məriyan, nafian ğayra dar­rin, acilən ğayra əcilin]
 
«Allahım! Bizə imdadımıza çatan, xoş, bərəkətli, faydalı, zərəri olmayan, həmən, ge­cikdirmədən yağmur endir!»[1]
 
 [Allahummə əğisnə, Allahummə əğisnə, Allahummə əğisnə]
 
«Allahım, bizə yağmur endir! Allahım, bizə yağmur endir! Allahım, bizə yağmur en­dir!»[2]
 

[Allahummə-sqi ibadəkə və bəhai­məkə, vənşur rahmətəkə və əhyi bələdə­kəl-məyyitə]
 
«Allahım! Qullarına və heyvanlarına su ver! Mərhəmətini yay və ölü məmləkətini di­rilt!»[3]

 
[1] Əbu Davud, 1/303. əl-Albani bu hədisi “səhih” hesab et­mişdir. Bax: «Səhih Əbu Davud» 1/216.
[2] əl-Buxari, 1/224; Muslim, 2/613.
[3] Əbu Davud, 1/305. əl-Albani bu hədisi “həsən” hesab et­mişdir. Bax: «Səhih Əbu Davud» 1/218.