66. Havanın açılması üçün edilən dua

 [Allahummə həvaleynə va lə aley­nə. Allahummə alə-l-əkəmi va-z-zirabi va butuni-l-avdiyəti va mənəbiti-ş-şəcəri]
 
 «Allahım! Üzərimizə deyil, ətrafımıza (yağdır). Allahım! Təpələrə, dağlara, vadilərə və ağac bitən yerlərə (yağdır)!»[1]

 
[1] əl-Buxari, 1/224; Muslim, 2/614.