67. Hilal görünərkən edilən dua

[Allahu Əkbər, Allahummə əhillə­hu aleynə bi-l-əmni, va-l-iyməni, va-s-sələ­məti, va-l-isləmi, va-t-tovfiqi limə tuhibbu Rabbənə va tərda. Rabbunə va Rabbukə-l-lahu]
 

 «Allah ən Böyükdür! Allahım! Onu əmin-amanlıqla, imanla, sala­matlıqla, islamla və ey Rəbimiz, sevdiyin və razı qaldığın işlərə müvəffəqiyyət verməklə başımız üzərinə çı­xart! (Ey hilal!) Bizim də Rəbbimiz, sənin də Rəbbin Allahdır!»[2]

 
[1] [Təzə ay.]
[2] ət-Tirmizi, 5/504; əd-Darimi, 1/336. Mətn əd-Dariminin­dir. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 3/157.