68. Oruc tutan iftarını açarkən etdiyi dua

 [Zəhəbə-z-zaməu, va-b-təlləti-l-uruqi, va səbətə-l-əcru inşə Allah]
 
 «Susuzluq getdi və damarlar islandı. Allah istəsə, savab yazıldı!»[1]
 
 [Allahummə inni əs'əlukə birah­mətikə-l-ləti vasi'at kullə şey'in ən təğfira li]
 «Allahım! Səndən hər şeyi əhatə edən mərhəmətinlə məni bağışlamanı diləyirəm!»[2]

 
[1] Əbu Davud, 2/306 və başqaları rəvayət etmişlər. Bax: «Sə­hihul Cami», 4/209.
[2] Abdullah ibn Amr ibnul-Asın Allah ondan razı olsun rəvayə­tin­dən. İbn Macə, 1/557 rəvayət etmiş və İbn Həcər onu “hə­sən” hesab etmişdir. Bax: «Şərhul-Əzkar», 4/342.