70. Yeməkdən sonra edilən dua

[Əlhəmdu lilləhi-l-ləzi ət'aməni həzə va razəqanihi min ğayri havlin min­ni va lə quvvatin]
 
«Bunu mənə yedirdən və özüm heç bir qüdrət və güc sərf etmədən onu mənə bəxş edən Allaha həmd olsun!»[1]
 
 
 [Əlhəmdu-li-l-ləhi həmdən kəsiran tayyibən mubərakan fihi ğayra [məkfiyyin va lə] muvaddəin va lə mustağnən anhu Rabbənə]
 
 «Rəbbimiz Allaha həmd olsun! (Özü də) çoxlu, xoş, mübarək, [sonsuz], ardı-arası kəsilməyən, onsuz keçinmək mümkün olma­yan bir həmd!»[2]

 
[1] ən-Nəsai istisna olmaqla «Sünən» əsərinin müəllifləri rə­vayət etmişlər. Bax: « Səhihu-t-Tirmizi », 3/159.            
[2] əl-Buxari, 6/214; ət-Tirmizi, 5/507. Mətn ət-Tirmizinindir.