71. Qonağın ona yemək verən üçün etdiyi dua

 [Allahummə bərik ləhum fimə ra­zəqtəhum vəğfir ləhum vərhəmhum]
 
 «Allahım! Onlara verdiyin ruzini bərəkətli et, onları bağışla və onlara rəhm et!»[1]

 
[1] Muslim, 3/1615.