87. Allah səni bağışlasın! deyən üçün edilən dua

 [Və ləkə]
 
 «Səni də!»[1]

 
[1] Əhməd, 5/82; ən-Nəsai, «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl» doktor Faruq Həmadənin təhqiqi səh. 218, № 421.