88. Sənə yaxşılıq edən şəxs üçün edəcəyin dua

 [Cəzakəllahu xayran]
 
 «Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın!» desə, gözəl tərzdə təşəkkür etmiş olar.[1]
 

 
[1] ət-Tirmizi, № 2035. Bax: «Səhihul-Cami», 6244; «Səhihu-t-Tirmizi», 2/200.