95. Bəd əlamətə qarşı edilən dua

 [Allahummə lə tayra illə tayrukə, və lə xayra illə xayrukə, və lə ilahə ğayru­kə]
 «Allahım! Sənin (izninlə göydə uçan) quşundan başqa heç bir quş yoxdur,[2] Sənin verdiyin xeyirdən başqa xeyir yoxdur və Sən­dən başqa məbud yoxdur!»[3]

 
[1] [Hər hansı bir şey gördükdə yaxud eşitdikdə və ya bir hadisə baş verdikdə bunu uğursuzluğa yozmaq.]
[2] [Cahiliyyə dövründə ərəblər səfərə çıxmaq istədikdə onun uğurlu və ya uğursuz olacağını bilmək üçün göyə quş uçurdardılar. Onlar fikrləşirdilər ki, quş sağ tərəfə uçsa səfər uğurlu, sol tərəfə uçsa uğursuz olacaq. Belə ki, onlar səfərin uğurlu və ya uğursuz olacağını quşun sağ və ya sol tərəfə uçması ilə əlaqələndirirdilər. Lakin Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm onlara bildirdi ki, quşlar göydə yalnız Allahın izni ilə uçurlar və onların bu əməli batildir. (Bax: “əl-Mulk”, 19; “ən-Nəhl”, 79)]
[3] Əhməd, 2/220 və İbn əs-Sunni № 292. Bu hədisi əl-Albani “səhih” hesab etmiçdir. Bax: «Silsilətul-Əha­disi-s-Səhihə», 3/54, № 1065. O ki qaldı xoş əlamətə, bu, Peyğəmbərin səllallahu aleyhi və səlləm xoşuna gələrdi. Elə buna görə də, bir kişinin yaxşı söz söylədiyini eşidib onu bəyəndi və dedi: “Ağzından çıxan xoş əlaməti bəyəndik!” Əhməd, Əbu Davud; Bu hədisi əl-Albani “səhih” hesab etmiçdir. Bax: «Silsilətul-Əha­disi-s-Səhihə», 2/363. Həmçinin Əbuş-Şeyx “Əxlaqun-Nəbiyyi səllallahu aleyhi və səlləm” səh. 270.