94. Allah sənə bərəkət versin deyən adama nə deyilir

 [Və fiykə bərakəllahu]
 
 «Allah sənə də bərəkət versin!»[1]

 
[1] İbn əs-Sunni səh. 138, № 278. Bax: Bəşir Muhəmməd Uyunun təhqiq etdiyi İbn əl-Qayyimin «Əl-Vabilus-Sayb» əsərinə səh. 304.