93. Borcu qaytararkən onu verən şəxs üçün edilən dua

 [Bərakəllahu ləkə fi əhlikə və məli­kə, innəmə cəzəus-sələfil-həmdu vələdau]
 
 «Allah sənin üçün ailəni və malını bərə­kətli etsin! Həqiqətən borcun qarşılığı təşəkkür etmək və (onu) ödəməkdir».[1]

 
[1] ən-Nəsai, «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl», səh. 300; İbn Macə, 2/809. Bax: «Səhih İbn Macə», 2/55.