92. Allaha şərik qoşmaqdan qorxanın edəcəyi dua

 [Allahummə inniy əuzu bikə ən uş­rikə bikə və ənə ə'ləmu, və əstəğfirukə limə lə ə'ləmu]
 
 «Allahım! Bilə-bilə Sənə şərik qoşmaq­dan Sənə sığınıram və bilmədiklərimə görə də Səndən bağışlanma diləyirəm!»[1]

 
[1] Əhməd 4/403 və başqaları rəvayət etmişlər. Bax: əl-Alba­ni «Səhihul-Cami», 3/233;  «Səhihut-Tərğib vət-Tərhib», 1/19.