91. Malını sənə təklif edən kimsə üçün edilən dua

 [Bərakəllahu ləkə fi əhlikə və məli­kə]
 
 «Allah sənin üçün ailəni və malını bərə­kətli etsin!»[1]

 
[1] «Fəthul-Bari», 4/88.