106. Səfərdən qayıdarkən edilən zikr

 
 [Lə ilahə illəllahu vəhdahu lə şəri­kə lə­hu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir. Ayibunə, taibu­nə, abidunə, li Rabbinə hamidun. Sadəqal­lahu va'dəhu, və nəsara abdəhu və həzə­məl-əh­zabə vəhdəhu]
 
   «Allahdan başqa məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəri­ki yoxdur. Mülk Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir. (Biz) geri dönən­lər, tövbə edənlər, ibadət edənlər, Rəbbimizə həmd edənlərik! Allah vədinə sadiq oldu, qu­luna kömək etdi və (düşmənlərdən olan) dəstə­ləri tək Özü məğlub etdi!»[1]

 
[1] Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm döyüşdən yaxud həcdən qayıdarkən belə edərdi. əl-Buxari, 7/163; Muslim, 2/980.