107. Sevindirici yaxud xoşagəlməyən hadisə ilə rastlaşan adam nə deməlidir

 Peyğəmbəri səllallahu aleyhi və səlləm sevindi­rən bir hadisə baş verdikdə deyərdi:
 
 
 [Əlhəmdu-lilləhil-ləzi bini'mətihi tətim­mus-salihat]
 
«Neməti sayəsində yaxşı işlər tamamlanan Allaha həmd olsun!». Xoşuna gəlmədiyi bir hadisə baş verdikdə isə deyərdi:
 
 [Əlhəmdulilləhi alə kulli hal]
 
 «Hər bir halda Allaha həmd olsun!»[1]

 
[1] Hədisi İbn əs-Sunni «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl», əsərində nəql et­mişdir; əl-Hakim də rəvayət etmiş və onu “səhih” saymışdır. 1/499; əl-Albani də onu “səhih” hesab etmişdir. «Səhihul-Cami», 4/201.