115. Təriflənən müsəlman nə deməlidir

 [Allahummə lə tuaxizniy bimə yə­qulunə, vəğfir liy mə lə yə'ləmunə [vəc'al­niy xayran mimmə yəzunnunə]]

 «Allahım! Onların söylədiklərinə görə məni qınama, bilmədikləri şeyləri (onlardan gizli qalan günahlarımı) mənə bağışla [və məni zənn etdiklərindən daha xeyirli et]!»[1]

 
[1] əl-Buxari, «Ədəbul-Mufrad», № 761; əl-Albani bu hədisin isnadını “səhih” hesab etmişdir, «Səhih Ədəbul-Mufrad», № 585; Mötərizədəki sözlər əl-Beyhəqinin əlavəsidir, «Şuəbul-İman», 4/228.