116. Həcc və ya ümrə ziyarəti əsnasın­da ihramda olan şəxs necə təlbiyə etməlidir

 [Ləbbeykəllahummə ləbbeyk, ləb­beykə lə şəriykə ləkə ləbbeyk, innəl-həm­də vən-ni'mətə, ləkə vəl-mulkə, lə şəriykə lək]
 
«Hüzurundayam, Allahım hüzurunda­yam! Hüzurundayam, Sənin şərikin yoxdur, hüzurundayam! Həmd Sənədir. Nemət və mülk Sənə məxsusdur. Sənin şərikin yoxdur!»[3]

 
[1] [İhram paltarında olan kəs.]
[2] [Allahın əmrinə müntəzir olduğunu bildirmək.]
[3] «Fəthul-Bari», 3/408; Muslim, 2/841.