126. Bir şeyi gözə gətirəcəyindən qorxan adamın etdiyi dua

«Biriniz qardaşında yaxud özündə ya­xud da malında xoşuna gələn bir şey görsə, [onun üçün bərəkət diləsin[1]]! Çünki gözdəymə həqiqətdir!»[2]

 
[1] [“Təbərakəllah” - desin.]
[2] Əhməd, 4/447; ibn Macə; Malik. əl-Albani bu hədisi “sə­hih” hesab etmişdir, «Səhihul-Cami», 1/212. Bax. «Zadul-Məad», 4/170, əl-Arnavutun təhqiqi.