127. Qorxduqda nə deyilir

 [Lə ilahə illəllah]                 
 
 «Allahdan başqa məbud yoxdur!»[1]

 
[1] «Fəthul-Bari», 6/181; Muslim, 4/2208.