128. Qurban kəsərkən nə deyilir

[Bismilləhi, vallahu əkbər (Alla­hummə minkə və ləkə) Allahummə təqab­bəl minniy]
 
 «Allahın adı ilə, Allah ən Böyükdür!   [Allahım! Sən vermisən, Sənin üçün də kəsi­rəm!] Allahım, məndən qəbul et!»[1]

 
[1] Muslim, 3/1557; əl-Beyhəqi 9/287 və başqaları. Mötərizə­dəki sözlər əl-Beyhəqinin əlavəsidir. Digərləri isə Muslimin rəvayət etdiyi hədisdən məna ilə götürülmüşdür.