132. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm necə zikr edərdi

Abdullah ibn Amr (Allah ondan razı olsun) rə­vayət edir ki, mən Peyğəmbəri (sallallahu aleyhi və səlləm) sağ əli ilə zikr edən gördüm.[1]

 
[1] Əbu Davud, 2/81; ət-Tirmizi, 5/521; Mətn Əbu Davudun­dur. Bax: «Səhihul-Cami», 4/271, № 4865.