Allahın "əs-Saməd" adının mənası

    04.11.2017

əs-Saməd sözü heç kəsə və heç nəyə möhtac olmayan, həmçinin, üzərində hər hansı bir başçısı olmayan hökmdar deməkdir. Allahın əs-Saməd adı Qurani-Kərimdə bir dəfə əl-İxlas surəsində zikr edilir. Uca Allah buyurur: 
"Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! De: "O Allah Təkdir! Allah Möhtac deyildir. O, nə doğub, nə doğulub, Onun bənzəri də yoxdur". 
Allahın əs-Saməd adı Peyğəmbərin səhih hədislərində də zikr edilir. Rəvayət edilir ki, Mihcən ibn əl-Ədrai demişdir: "Bir gün Allah Elçisi - sallallahu aleyhi və səlləm - məscidə daxil olduqda bir kişinin namazını bitirərkən təşəhhüddə belə dua etdiyini eşitdi: “Allahım, Sənə yalvarıram! Ey Allah, Sən Təksən, Möhtac deyilsən (əs-Saməd), doğmayan, doğulmayan və heç bir tayı-bərabəri olmayansan. Günahlarımı mənə bağışla! Şübhəsiz ki, Sən Bağışlayansan, Rəhmlisən". Allah Elçisi də üç dəfə: “O bağışlandı, o bağışlandı” - deyə buyurdu." (ən-Nəsai, 1301). 
 əs-Saməd olan Allah bütün məxluqların ehtiyaclarını ödəyən, heç kəsə möhtac olmayan, əzəldən var olan əbədi Hökmdardır. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Ona möhtacdır.   

Paylaş: