əl-Əhzab surəsi

    06.05.2019
عن ابن عباس قال : نزلت سورة الاحزاب بالمدينة.

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “əl-Əhzab surəsi Mədinədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 6/558, 11/709.