əl-Hucurat surəsi

    10.05.2019
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت سورة الحجرات بالمدينة.

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “əl-Hucurat surəsi Mədinədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 7/546, 13/526.