əl-Qiyəmə surəsi

    20.05.2019
عن ابن عباس قال : نزلت سورة القيامة بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “əl-Qiyəmə surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/342, 15/95.