əl-İnfitar surəsi

    21.05.2019
 عن ابن عباس قال : نزلت {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ} بمكة
 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: Göy parçalanacağı zaman” (əl-İnfitar) surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/437, 15/280.