İnsan nə üçün Allaha itaət etməlidir?

    12.07.2023
Sual: 
Salam . Günah etmək istəmirəm amma hərdən şeytan çox pis vəsvəsə edir düşünürəm ki Allah niyə axı Ona təslim olmağmızı istəyir ? Axı biz Onun istəyiylə yaradılmışıq yəni biz öz istəyimizlə gəlməmişik bura açığı bu cür olunca özümü bir qul dəyərsiz kimi hiss edirəm bilirəm Allah böyükdür Ucadır müqəddəsdir amma məcbur deyilik axı təslim olmağa namaz qılmaq sevmək ibadət etmək bəs etmir yəni ? Çox qorxu yaradırlar sanki və bu azadlığı əngəlliyir .
Cavab: 

Aleykum salam. Uca Allah insanı yoxdan var etmişdir və insan yaranmamışdan əvvəl heç bir şey idi. Allah onu yaratmaqla ona nemət verdi və onu bir şəxsiyyət kimi meydana çıxartdı. Uca Allah insanı insan olaraq yaratmaqla onu şərəfləndirmişdir, çünki insan Uca Allahın yaratdığı ən üstün məxluqdur. Əbu Bəkr ibn Abdul-Əziz demişdir: "Mələklər şüurlu, lakin şəhvətsiz yaradılıb. Heyvanlar isə süursuz, lakin şəhvətli yaradılıb. İnsan isə həm süurludur, həm də şəhvət hissinə malikdir. Kimin şüuru şəhvətini üstələyərsə, o kəs mələklərdən daha üstündür. Kimin şəhvəti şüuruna üstün gələrsə, heyvandan daha pis olar". (Fətava, 15/428). İnsanı üstün edən, onun Rəbbinə itaətidir. Əgər insan Rəbbinə itaət edərsə, varlıqların ən üstünü olar, əgər itaət etməzsə varlıqların ən rəzili olar. Uca Allah buyurur: "Biz insanı ən gözəl su­rət­də ya­rat­dıq! Sonra isə onu aşağı qatla­rın ən aşa­ğısına salacağıq. Yalnız iman gətirib yaxşı iş­lər görənlər istisnadır! Onlar üçün tükənməz müka­fat­ ha­zır­lanmışdır". (ət-Tin, 4-5). 

Həmçinin Uca Allah buyurur: "Biz əmanəti göylərə, ye­rə və dağ­lara təklif etdik. On­lar onu da­şımaqdan qorxub im­tina etdilər. İnsan onu boynuna gö­tür­dü. Doğrudan da, o, za­lım və cahildir. Bu əmanət insana ona görə verildi ki, Allah münafiq ki­şilə­ri və mü­nafiq qadınları, müş­rik kişiləri və müşrik qa­dınlari cə­za­lan­dır­sın, mömin kişilərin və mömin qadınların tövbələ­rini qəbul etsin. Allah bağış­la­yandır, rəhmlidir". (əl-Əhzab, 72-73). Bu ayənin təfsirində deyilir: "Uca Allah bu ayədə insanların öz Rəbbi qarşısında hiss etməli ol­duq­ları məsu­liyyətin mühümlüyünü xüsusilə qeyd edir. Bu mə­su­liy­yət, insanın Allahın hökmlərini yerinə yetirməsidir ki, o bunu nə tək­likdə, nə də insanların arasında olduqda unutmamalıdır. Uca Allah kainatı xəlq etdik­dən sonra göylərə, yerə və dağlara bu məsu­liyyəti öz üzərilərinə gö­türməyi təklif etdi və bu nəhəng varlıqlara Allahla bağ­layacaqları əhdə sadiq qaldıqları təqdirdə, onları mükafatlan­dı­racağını, əhdi pozduqları təqdirdə isə cəzalandıracağını vəd etdi. La­kin bu varlıqlar Allah qarşısında bu məsuliyyəti öz üzərlərinə götür­məkdən imtina etdilər. Göylərin və yerin bundan imtina etmələri, Uca Allaha itaət­siz­lik etmək və ya bol mükafatdan imtina etmək deyildi. Məsələ ora­sındaydı ki, göylər, yer və dağlar qorxmuşdular ki, Onun qar­şısında yerinə yetirməli olacaqları bütün vəzifələri yerinə yetirə bilməsinlər. Belə olduqda, Allah Öz hökmlərini ye­ri­nə yetirməyin məsuliyyətini eyni şərtlərlə insana təklif edir. Təbiətən insan cahilliyə və ədalətsizliyə me­yilli olmasına baxmayaraq, bu şərtlərlə razılaş­mış və Allah qarşı­sında bu vəzifələrin ağır məsuliyyət yükünü öz çiyin­lə­rinə götürmüşdür. Sonralar insanlar Allah ilə bağladıqları əhd­lərinə sadiqliyin dərəcəsindən asılı olaraq üç qrupa bö­lün­dü­lər. Bunlar: Allah qarşı­sında vəzifələrini ye­ri­nə yetirdiklərini yalnız üzdə göstərmək istəyən, amma ürək­lərində on­la­ra kin-küdurət bəsləyən münafiqlər; Allah qar­şı­sın­da vəzifələrini yerinə yetirməyə açıq etinasızlıq göstərən kafirlər və Rəbbinin hökmlərini qəlbən və bə­dən əza­ları ilə yerinə yetirən müsəlmanlar idilər. Əzəmətli Quranda Uca Allah bu üç qrup in­san­ın əməl­lərini təsvir etmiş və onları etdikləri əməllərinə görə necə mükafatlandıracağını xəbər vermişdir­". Həmçinin oxuyun:

Teqlər: 
Paylaş: