Dəstəmazın fəziləti haqqında

    14.05.2014
Kimdən: 
İsa Rüfət
Sual: 
Salam aleykum. Destamazin fezileti haqda melumat ve destamaz alarken, destamaz ezalarinin yuyulmasinin esas mahiyyeti nedir?
Cavab: 

Aleykum salam. Dəstəmazın fəziləti haqqında bir çox hədislər rəvayət olunmuşdur. Peyğəmbərimiz (salləllahu aleyhi və səlləm) demiş­dir: "Müsəlman bir bəndə dəstəmaz aldığı zaman üzünü yu­duq­da, gözləri ilə gördüyü hər bir günah su ilə, (yaxud suyun son damlasıyla) bəra­bər üzün­dən çıxar. Əllərini yuduqda, əlləri ilə etdiyi hər bir günah su ilə, (ya­xud suyun son damlasıyla) bərabər əllərindən çıxar. Ayaq­larını yuduqda, ayaq­ları ilə getdiyi hər bir günah su ilə, (ya­xud suyun son dam­lasıyla) bərabər ayaq­larından çıxar. Nəhayət, o bəndə günahlardan tə­miz­lənmiş halda çıxar". (Muslim, 577).
Həmçinin, Əbu Hureyra (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) qə­biristanlığa gəlib dedi: "Salam olsun sizə, ey bu diyarın mömin sa­kin­lə­ri! Allah istəsə, biz də sizə qovuşa­cağıq. Qardaşlarımızı görməyimizə ümid edirəm!" Səhabə­lər (Allah onlardan razı olsun) soruşdular: "Biz sənin qardaşların deyilikmi, ey Allahın Elçisi?" O buyurdu: "Siz mənim səhabələrimsiniz. Qardaşlarımız isə hələ dün­yaya gəlməmiş kimsələr­dir". Səhabələr (radıyəllahu anhum) soruşdu­lar: "Hələ dün­yaya gəlməmiş kimsələrin sənin ümmətindən oldu­ğunu necə tanıyacaq­san, ey Allahın Elçisi?" O buyurdu: "Deyin görüm, əgər bir adamın alnın­da və ayaq­larında ağ ləkə olan atlara sahib olarsa və bu atlar, rənginə başqa rəng qarışmamış qapqara atların arasında olarsa, o adam öz atını tanımazmı?" Səhabələr (Allah onlardan razı olsun): "Bəli, tanıyar, ey Allahın Elçisi!" - deyə cavab verdi­lər. O buyurdu: "Heç şübhəsiz ki, onlar da Qiya­mət günü dəstə­maz almaqdan do­layı üzləri parlaq, əlləri və ayaqları nurlu halda (məhşərə) gələ­cəklər. Hamı­dan əvvəl hovuzun başına gələn kimsə mən olacağam. Bilin ki, itmiş dəvə qovulduğu kimi bir çox insanlar da mənim hovuzumun yanından qovulacaq­lar. Mən: "Haydı, bura gəlin!" - deyə onları səsləyəcəyəm. Cavabında mənə: "Onlar səndən sonra (dində) dəyişikliklər etmişlər" - deyiləcək. Onda mən deyəcəyəm: "Allah onları məndən uzaq eləsin, uzaq!" (Muslim, 584).
 

Teqlər: 
Paylaş: