Əsəbi halda adam öldürməyin cəzası nədir?

    21.08.2023
Kimdən: 
nigar
Sual: 
bir anlıq eseble insana zerer vermek öldürmeyin cezası nedir? öldürülen şexs aileden biri olarsa ve günahkar bir insandirsa onu öldürmek günahdır?
Cavab: 

Əssələmu aleykum. İnsan günahkar olsa belə, onu öldürmək ən böyük günahlardan biridir. Uca Allah bu xüsusda buyurur: "Kim bir mö­mi­ni qəsdən öldü­rərsə, onun cəzası içə­ri­sin­də əbədi qala­cağı Cəhən­nəm olar. Allah ona qəzəb­lə­nər, onu lənət­lə­yər və onun üçün bö­yük bir əzab hazırlayar". (ən-Nisa, 93).  Böyük təfsir alimi İbn Kəsir bu ayənin şərh edərək belə demişdir:

"Bu böyük günahı işləyən üçün bu ayə, şiddətli təhdid və qüvvətli qorxutmadır. Allahın Kitabında bir çox ayələrdə bu günah, Allaha şərik qoşmaq ilə birlikdə zikr edilmişdir. Uca Allah "əl-Furqan" surəsində buyurur: “Onlar Allahla yanaşı baş­qa mə­buda yalvarmaz, Alla­hın ha­ram etdiyi cana haqsız yerə qıymaz və zina etməz­lər. Bu­nu edən kim­sə cəzalandı­rılar” (“əl-Furqan”, 68). Başqa bir ayədə isə buyurur: “De: “Gəlin, Rəbbinizin sizə nə­lə­ri haram etdiyini oxu­yum. Ona heç nə­yi şərik qoş­ma­yın, valideynlərə yax­şı­lıq edin və yox­sul­luq üzündən uşaq­larınızı öldürməyin. Sizin də, onla­rın da ru­zisini Biz ve­ri­rik. Murdar əməl­­lərin aşka­rına da, gizlisinə də ya­xın­laş­mayın. Şəriətin icazə verdiyi hallar (cana-can, evli zinakar kimi) istisna olmaqla, Allahın, öldürül­məsini haram bu­yurduğu şəxsi haqsız yerə öldürməyin. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə an­la­­yasınız” (“əl-Ənam”, 151).

İnsan öldürməyin haram olmasına dair hədislər olduqca çoxdur. Bunlardan biri əl-Buxari və Muslimin "Səhih" əsərlərində İbn Məsuddan (Allah ondan razı olsun) rəvayət edilən bu hədisdir: "Peyğəmbər (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) demişdir: "Qiyamət gü­nü insanlar arasında ilk olaraq qan davalarına görə hökm veriləcək". (əl-Bu­xari, 6052, 6533; Muslim, 1678). Əbu Davudun Ubədə ibn Samitdən (Allah ondan razı olsun) rəvayət etdiyi bir hədisdə Peyğəmbər (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) demişdir: "Mömin, haram olan bir qanı tökmədiyi müddətcə Allaha itaətdə sürətlə irəliləyən əməlisaleh insan olar. Haram olan qanı tökdükdə isə yorular, geriləyər”. (Əbu Davud, 4270). Başqa bir hədisdə Peyğəmbər (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) demişdir: “Allah qatında dünyanın yox olması, bir müsəlmanın öldürülmə­sindən daha yüngüldür”. (ən-Nəsəi “Sunən” 3922, 3987, 4004; ət-Tirmizi, 1395, 1455).

Həmçinin oxuyun:

Paylaş: