Ölü heyvandan və qandan bunlar istisnadır

    10.04.2015

İbn Ömər (A.R.O.) Peyğəmbərin (S.A.V.) belə dediyini rəvayət edir: «İki növ ölü və iki növ qan bizə halal edilmişdir. İki növ ölü, balıq və çəyirtkə, iki növ qan isə qara ciyər və dalaqdır»[1].

 
[1] Hədis səhihdir. Səhih əl-Cami əs-Səğir: № 210. Silsilətus Səhihə: № 1118.