Kəsmək üçün işlədilən alət

    10.04.2015

Heyvanı, diş və dırnaqdan başqa, yara salan hər bir iti alətlə kəsmək olar.
Əbayə ibn Rifaə babasından rəvayət edir ki, o, Peyğəmbərə (S.A.V.) belə demişdir: Ey Allahın elçisi, bizim (heyvan kəsmək üçün) bıçağımız yoxdur. Peyğəmbər (S.A.V.) dedi: «Qanı axıdılan və kəsilərkən Allahın adı çəkilən heyvanı ye. Amma kəsmək üçün işlədilən alət dırnaq və diş olmasın. Dırnaq, həbəşilərin bıçağıdır. Diş isə sümükdür»[1].
Şəddad ibn Ovs deyir ki, mən Peyğəmbərin (S.A.V.) dediklərindən iki şeyi yadda saxlamışam: «Allah hər şeyə yaxşılıq etməyi vacib etmişdir. (düşməni) Öldürdükdə yaxşı öldürün, heyvanı kəsdikdə yaxşı kəsin. Bıçağınızı yaxşı itiləyib kəsdiyiniz heyvanı rahat edin»[2].

 
[1] Buxari: 9/ 631/ № 5503. Müslim: 3/ 1558/ № 1986. Əbu Davud: 8/ 17/ № 2804. Tirmizi: 3/ 25/ № 1522. Nəsai: 7/ 226. İbn Macə: 2/ 1061/ № 3178.
[2] Hədis səhihdir. əl-İrva: № 2540. Müslim: 3/ 1548/ № 1955. Tirmizi: 2/ 431/ № 1430. Əbu Davud: 8/ 10/ № 2797. Nəsai: 7/ 227. İbn Macə: 2/ 1058/ № 3170.