Peyğəmbər ﷺ kimisə söyübmü?

    19.06.2021
Sual: 
salam,sizə bir neçə sualım var 1)3 və 4 rükətli namazda ilk təşəhhüdü çaşıb son təşəhhüd kimi oxuduqda səhv səcdəsi etmək lazımdır?2)namazda təşəhhüd zamanı əyaqları videoda göstərildiyi kimi qoymaq sünnədir?3)Məhəmməd peyğəmbər(s.a.s) vacib qüsl alıbmı?4)Müsəlman qalasında olan peyğəmbər(s.a.s):"Allahım,kimi söymüşəmsə bunu onun üçün sənə yaxınlaşmağa vasitə et"hədisi səhihdirmi?peyğəmbər kimisə söyüb?4)ailəsini namusunu torpağını qorumaq uğrunda döyüşərək ölən şəhiddir hədisi səhihdirmi?5)yutubda elm tələbələrindən kimə baxmaq olar?Əlixan Musayevə baxmaq olar?Sheikh Assim-Al-Hakem xəvvaricdir?Çox sağolun
Cavab: 
Va aleykum Salam. 
1. Birinci təşəhhüdü son təşəhhüd kimi dedikdə, səhv səcdəsinə ehtiyac yoxdur. Həmçinin oxuyun:

2. Bəli, sünnədir. Bunu edə bilməyən günah qazanmır. Əgər ayaqlarınızı belə qoya bilmirsinizsə, sizə rahat olan şəkildə qoya bilərsiniz. Həmçinin oxuyun: Peyğəmbər ﷺ namazı necə qılardı?

3. Əgər vacib qüsl dedikdə cənabət qüslünü nəzərdə tutursunuzsa, bəli Peyğəmbər (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) cənabət qüslü almışdır. Yox əgər siz vacib qüsl dedikdə, "Bismilləh" deyib ağız və burunu yaxalayıb, başı və bütün bədəni su ilə yumağı nəzərdə tutursunuzsa, bu barədə bir hədis bilmirik. Peyğəmbərimizdən (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) gələn hədislərdə onun kamil qüsl aldığı bildirilir. Həmçinin oxuyun: Qüsl necə alınır və onu pozan amillər hansılardır?

4. Sualda qeyd etdiyiniz hədisə gəlincə, hədis səhihdir, lakin "Müsəlman qalası" kitabında yer almamışdır.  Hədisin tam mətni belədir: Əbu Hureyra (Allah ondan razı olsun) rəvayət etmişdir ki, o, Peyğəmbərin (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) belə dediyini eşit­miş­dir: "Allahım, hansı bir mömini təhqir etmişəmsə, bunu Qiyamət günü onun Sənə yaxınlaşması üçün bir vasitə et!" (əl-Buxari, 6361. Muslim, 2601). Hədisin başqa bir rəvayətində belə deyilir: "Mən bəşər övladıyam. Mən Rəbbimdən istəmişəm ki, hansı bir mömini təhqir etmişəmsə, bunu onun üçün günahlardan təmizləmə və savab etsin!" (Muslim, 2602). 

Bu hədis dəlalət edir ki, Peyğəmbər də bəşər olub və o da digər insanlar kimi səhv edə bilər, qəzəblənib kimisə söyə və ya lənət edə bilər, lakin Peyğəmbərin (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) öz duası ilə bu dedikləri həmin insan üçün Qiyamət günü bağışlanma və savab olacaq. Bu da Peyğəmbərin (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) kamil əxlaqına dəlalət edir. 


Peyğəmbərimizin (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) vəsf olunduğu ən əzəmətli xislətlərindən biri də mülayim, rəhmli və insanları əfv edən olmasıdır.  Peyğəmbər (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) istər dili ilə, istər əli ilə heç kəsə əziyyət verməmişdir. Uca Allah Öz peyğəmbərini Quranda belə vəsf edir: "Allahın mərhəməti sa­yə­sində sən onlarla mülayim rəftar et­din. Əgər kobud və daş qəlbli olsaydın, heç şübhəsiz, onlar sənin ətrafından dağılıb gedərdilər"  (Ali-İmran, 159). Həmçinin Qurandan əvvəl nazil olmuş səmavi kitablarda da Peyğəmbər (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) belə vəsf olunur. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr ibn əl-Asdan (Allah ondan razı olsun) Peyğəmbərin (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) Töv­rat­dakı vəsfi barədə soruşdular. O dedi: "Bəli, vallahi ki, onun Quranda vəsf edilən (bəzi) sifətləri Tövratda da vəsf edilmişdir: "Ey Peyğəmbər! Həqiqə­tən, Biz səni şahid, müj­dəçi, xəbərdar edən və  ümmiləri (yazıb oxuya bilməyən bir toplumu) müdafiə edən olaraq göndər­dik. Sən Mənim qulum və rəsu­lumsan. Sənə "Mutəvək­kil" (Allaha təvəkkül edən) adını verdim. O Peyğəmbər nə sərt ürəkli, nə kobud, nə də bazarda qışqır-bağır salan birisi deyildir; pisliyi pisliklə dəf et­məz, əksinə, əfv edər və bağışlayar. Onun vasitəsilə əyri yolda olan millət "Lə iləhə illəllah" deyib düzəlməyincə, Allah onu Öz yanına aparmaz; və bu (töv­hid kəlməsi) sayəsində kor gözləri, kar qulaqları və bağlı qəlbləri açar"  (əl-Buxari, 2125).

Həmçinin Peyğəmbərin (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) öz səhabələri də onu belə vəsf etmişlər. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik (Allah ondan razı olsun) demişdir: "Peyğəmbər (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) nə söyüş sö­yən, nə ədəbsizlik edən, nə də lənət oxuyan (bir adam) olmuşdur. Biri­mizi tən­beh edərkən deyərdi: "Ona nə olub?! Alnı yerə sürtülsün (ibadət əsnasında səcdə etmək nəzərdə tutulur)". (əl-Buxari, 6031). 

Hətta bəzi hallarda müşriklərin lənətə layiq olduğu vaxtlarda Peyğəmbərimiz (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) onlara lənət etməkdən imtina etmişdir. Əbu Hureyra (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbərə (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) dedilər: "Ey Allahın Elçisi, müşriklərə bəddua et!" Peyğəmbər (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) dedi: "Mən insanlara lənət edən göndərilməmişəm, mən rəhmət olaraq göndərilmişəm" (Muslim, 2599). 


5. Barəsində soruşduğunuz hədis belədir: Peyğəmbər (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) demişdir: "Kim malını qoruyarkən ölərsə, o şəhiddir. Kim ailəsini müdafiə edərkən öldürülərsə, o şəhiddir. Kim canını qoruyarkən öldürülərsə, o şəhiddir. Kim dinini müdafiə edərkən öldürülərsə, o şəhiddir" (Əbu Davud, 4772. ət-Tirmizi, 1421). Hədis səhihdir. Daha ətraflı: 
Teqlər: 
Paylaş: