Ruqyə (Quranla müalicə) necə oxunur?

    01.12.2014
Sual: 
assalamu aleykum va rahmatullahu va barakatuhu/demek olar ki bir ildi ki bu saytdayam ve sizin sayenizde cox weyler oyrenmiwem namazimda duzeliwler etmiwem ALLAH sizden razi olsun!sizden bir ricam var beqere suresinin ilk 4 ayesi,163,163,son 2 ayesi,ali imran suresinin 18 ayesi,eraf 54, saffat ilk 10 ayesi,hewr suresinin son 3 ayesi,cin suresinin ilk 3 ayelerini oxunuwunu yazib qoyasiz.mene ele gelir bu cox insanlarin isteyidir.evvelceden size boyuk tewekkurumu bildirirem ve sebirsizlikle gozleyirem!
Cavab: 

Və aleykumus-Sələm və rahmətullahi va bərakətuhu. Cadunu və sehri batil etmək, qorxu, vəsvəsə, həmçinin müxtəlif xəstəliklərdən ruqyə ilə müalicə olunmaq istəyən hər gün yarım saat (və ya daha çox) ruqyə ayə və dualarını özü bərkdən (ürəyində yox, səsli şəkildə) oxuya bilər və ya uzanaraq başqasından əlini onun başına və ya ağrıyan yerinə qoyaraq səsli oxumasını xahiş edə bilər. Uca Allah buyurur: "Biz, Qurandan möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik". (əl-İsra, 82); "De ki: "O, iman gətirənlərə hidayətdir və şəfadır". (Fussilət, 44).
Ruqyə oxunan zaman ürək sıxılma, əllərin və ya ayaqların titrəməsi, boğulma, qorxu, qəribə sözlər danışmaq və s. hallar ola bilər. Belə hallar şeytandandır və insana heç bir ziyanı yoxdur. Dözərək, bu hallar keçənə qədər ruqyə oxumağa davam etmək lazımdır. Ruqyə oxumaqla yanaşı hər gün Quran oxunmasına qulaq asmaq, namazları vaxtında qılmaq, günahlardan çəkinmək, Allahı çox zikr etmək lazımdır. Ruqyə məqsədilə aşağıdakı Quran ayələrini və duaları oxumaq olar:

1. Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim
    Bismilləhir-Rah'mənir-Rahim.
əl-Həmdu lilləəhi rabbil-aləmiin,
ər-Rah'məəni--rahiim,
Məəliki yəuvmid-diin,
İyyəəkə nə'budu va iyyəəkə nəstəi'in,
İhdinəs-siraatal-mustəqiim,
Siraata-lləziinə ən'amtə aleyhim, ğayril-məğduubi aleyhim, valəd-daaaalliin! 
(əl-Fatihə, 1-6).

2. Əuuzu billəhi minəş-şeytanir-racim
    Bismilləhir-Rah'mənir-Rahim.
Əlif, Ləəm, Miim.
Zəəlikəl-kitəəbu ləə raybə fiih, hudəl lil muttəqiin.
Əlləziinə yu'minuunə bil-ğaybi va yuqiimuunəs-saləətə va mimməə razəq'nəəhum yunfiquun.
Valləziinə yu'minuunə biməə unzilə ileykə vaməə unzilə min qab'likə va bil-əxirati hum yuuqinuun,
Uləəəəikə aləə hudəm-mir-rabbihim, Va uləəəəikə humul-muflihuun..., 
(əl-Bəqərə, 1-5).

3. Əuuzu billəhi minəş-şeytanir-racim.
Vattəbəuu məə tətluş-şəyatiinu alə mulki Suleyməən. Va məə kəfəra Suleyməənu va ləəkinnəş-şəyatiinə kəfəruu, yuallimuunən-nəəsəs-sih'ra va məə unzilə aləl-mələkeyni biBabilə haruutə və maruut. Vamə yualliməəni min əhədin həttəə yaquuləə innəməə nəh'nu fitnətun fələə təkfur. Fəyətəalləmuunə minhumə məə yufərriquunə bihii beynəl-mər'i va zovcih. Va məə hum biDaaaarriinə bihi min əhədin illəə bi-iznilləəh. Va yətəa'lləmuunə məə yədurruhum va ləə yənfəu'hum. Va ləqad alimuu ləməniş'təraahu məə ləhuu fil-Əxirati min xaləəq. Valə bi'sə məə şərav bihii ənfusəhum. Ləuv kəənuu ya'ləmuun. (əl-Bəqərə, 102).

4. Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim.
İnnə fii xalqis-səməəvati val-ardi vax'tiləəfil-leyli van-nəhəəri, val-fulki-llətii təc'rii fil-bəh'ri biməə yənfəun-nəəsə, vaməə ənzələllahu minəs-səməəəəi mim-məəəin fəƏh'yə bihil-ərda ba'də movtihəə va bəssə fiihəə min kulli dəəəəbbətiv-va-tasriifir-riyəəhi vas-səhəəbil-musəxxari beynəs-səməəəəi val-ardi ləƏyəətil-liQovmiy-ya'qiluun. (əl-Bəqərə, 163-164).

5. Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim.
Allahu ləə iləəhə illəə huval-Hayyul-Qayyuum. Ləə tə'xuzuhuu sinətuv-valəə nəuvvm. Ləhuu məə fis-səməəvaati vaməə fil-ard. Mən zəlləzii yəşfəu indəhuu illəə bi-İznih. Ya'ləmu məə beynə əydiihim vaməə xalfəhum. Valəə yuhiituunə biŞey'im-min ilmihii illəə biməə şəəəə', Vasia' kursiyyuhus-səməəvaati val-ard. Valəə yəuuduhuu hifzuhuməə va huval-Aliyyul-Aziim. (əl-Bəqərə, 255).

6. Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim.
Əmənər-rasuulu biməə unzilə ileyhi mir-rabbihii val-mu'minuun, Kullun əəmənə billəəhi va mələəəəikətihii va kutubihii va rusulih, ləə nufərriqu beynə əhədim-mir-rusulih, va qaaluu səmi'nəə va əta'nəə, ğufranəkə rabbənə va ileykəl-masiir. Ləə yukəllifu-llaahu nəfsən illəə vus'ahəə, ləhəə məə kəsəbət va aleyhəə məktəsəbət, rabbənəə ləə tuəəxiznəə in nəsiynəə əuv əxta'nəə, rabbənəə valəə təh'mil aleynəə isran kəməə həməltəhuu alə-lləziinə min qab'linəə, rabbənəə valəə tuhəmmilnəə məə ləə taaqatə lənəə bih, va'fu annəə vağ'fir lənəə, var'həmnəə, əntə movləənəə, fən'surnəə aləl-qavmil-kəəfiriin. (əl-Bəqərə, 285-286).

7. Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim.
Şəhidə-llaahu ənnəhuu ləə iləəhə illəə huva val-mələəəəikətu va ulul-ilmi qaaiməm bil-qıst. Ləə iləəhə illəə huval-azizul-həkiim. (Ali İmran, 18).

8. Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim.
İnnə rabbəkumu-llaahu-lləzii xaləqas-səməəvaati val-ərda fi sittəti əyyəəmin summə-s'təvaa aləl-arş, yuğşil-leylən-nəhəəra yat'lubuhuu həsiisəə, vaş-şəmsə val-qaməra van-nucuumə musəxxaraatim biƏmrih, ələə ləhul-xalqu val-əmr, təbəərakəllaahu rabbul-aləmiin. (əl-Əraf, 54).

9. Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim.
Va əuvhəynəə iləə Muusəə ən əlqi asaak, Fəİzəə hiyə təlqafu məə yə'fikuun,
FəVəqaal-haqqu va bətalə məə kəənuu ya'ləmuun,
FəĞulibuu hunəəlikə va-n'qaləbuu saağiriin,
Va ulqiyəs-səhəratu səəcidiin,
Qaaluu əəmənnəə biRabbil-aləmiin.
Rabbi Muusəə və Haruun...,
(əl-Əraf, 117-122).

10. Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim.
Va qaalə Fir'avnu'tuunii biKulli səəhirin aliim,
Fələmməə cəəəƏs-səhəratu qaalə ləhum Muusəə əlquu mən əntum mulquun,
Fələmməə əlqauv qaalə Muusəə mə ci'tum bihis-sihr, İnnəllaahə səYub'tiluhu, İnnəllaahə lə yuslihu amələl-mufsidiin,
Va yuhiqqullaahu-l-həqqa biKəliməətihi va ləuv kərihəl-muc'rimuun...,
(Yunus, 79-82).

11. Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim
    Bismilləhir-Rah'mənir-Rahim.
Vas-saafəəti saffəh.
Fəz-zəəciraati zəc'rah.
Fət-təəliyəəti zikrah.
İnnə iləəhəkum ləVaahid.
Rabbus-səməəvaati val-ardi vaməə beynəhuməə va rabbul-məşəəriq.
İnnəə zeyyənnəs-səməəəƏ-d-dunyəə biZiinətinil-kəvaakib.
Va hifzam-min kulli şeytaanim-məərid.
Ləə yəssəmməuunə iləl-mələil-a'ləə va yuq'zəfuunə min kulli cəənib.
Duhuurav-va ləhum azəəbuv-vaasib.
İlləə mən xatifə-l-xat'fətə fəƏtbəahuu şihəəbun səəqib.
Fəstəftihim Əhum əşəddu xalqan əm  mən xaləq'nəə, İnnəə xaləq'nəəhum min tıynil-ləəzib.
Bəl acib'tə va yəsxaruun.
Va izəə zukkiruu ləə yəzkuruun.
Va izəə raəuv əəyətəy-yəstəsxiruun.
Va qaaluu in həəzəə illəə sih'rum-mubiin. 
(əs-Saffat, 1-15).

12. Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim.
Huvəllaahu-lləzii ləə iləəhə illəə huv, alimul-ğaybi vaş-şəhəədəh, huvar-rah'məənur-rahiim.
Huvəllaahu-lləzii ləə iləəhə illə huv, əl-Məlikul-Qudduusus-Sələəmul-Mu'minul-Muheyminul-Aziizul-Cabbəərul-Mutəkəbbir, Sub'hanəllaahi amməə yuşrikuun.
Huvəllaahul-Xaliqul-Bəəriul-Musavvir, ləhul-əsməəəəul-husnəə, yusəbbihu ləhuu məə fis-səməəvaati val-ard, va huval-aziizul-həkiim.
(əl-Həşr, 22-24).

13. Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim
      Bismilləhir-Rah'mənir-Rahim.
Qul uuhiyə ileyyə ənnəhu-s'təməa nəfərum-minəl-cinni fəQaaluu innəə səmi'nəə Qur'anən acəbəə.
Yəhdii ilər-ruşdi fəƏmənnəə bih, valən-nuşrikə biRabbinəə əhədəə.
Va ənnəhuu təaləə cəddu rabbinəə məttəxazə sahibətəuv-valəə valədəə.
Va ənnəhuu kəənə yəquulu səfiihunəə alə-llahi şətataa,
Va ənnəə zanənnəə əl-lən təquuləl-insu val-cinnu alə-llahi kəzibəə,
Va ənnəhuu kəənə ricəəlum-minəl-insi yəuuzuunə biRicəəlim-minəl-cinni fəzəəduuhum rahəqaa,
Va ənnəhum zannuu kəməə zanəntum əl-ləy yəb'asə-llahu əhədəə,
Va ənnəə ləməsnəs-səməəəƏ fəvacəd'nəəhəə muliət hərasən şədiidəuv-va şuhubəə,
Va ənnəə kunnəə naq'udu minhəə məqaaidə lis-səmi', Fəməy-yəstəmiİ-l-əənə yəcid' ləhuu şihəəbər-rasadəə,

(əl-Cinn surəsi).

14. Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim
      Bismilləhir-Rah'mənir-Rahim.
Qul yəə əyyuhəl-kəəfiruun. Ləə a'budu mə ta'buduun. Valəə əntum abiduunə mə a'bud'. Valəə ənə abidum məə abəttum. Valəə əntum abiduunə məə a'bud. Ləkum diinukum va liyə diin. (əl-Kəfirun surəsi, 1-6).

15. Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim
      Bismilləhir-Rah'mənir-Rahim.
Qul huvəllaahu əhəd, Allahus-saməd, Ləm yəlid va ləm yuuləd, Va ləm yəkul-ləhuu kufuvan əhəd. (əl-İxlas, 1-4).

16. Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim
      Bismilləhir-Rah'mənir-Rahim.
Qul əuuzu biRabbil-fələq, Min şərri məə xaləq, Va min şərri ğaasiqin izəə vəqab, Va min şərrin-nəffəəsəəti fil-uqad, Va min şərri həəsidin izəə həsəd. (əl-Fələq, 1-5).

17. Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim
      Bismilləhir-Rah'mənir-Rahim.
Qul əuuzu biRabbin-nəəs, Məlikin-nəəs, İləəhin-nəəs, Min şərril-vasvaasil-xannəəs, Əlləzii yuvasvisu fii suduurin-nəəs, Minəl-cinnəti van-nəəs. (ən-Nəs, 1-6).

Peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) həmçinin bu duaları etməyi öyrətmişdir: "Əlini bədənində ağrı hiss etdiyin yerə qoy! Sonra üç dəfə "Bismilləəh" və yeddi dəfə "Əuuzu billəəhi va qud'ratihii min şərri məə əcidu və uhəəziru" de - Hiss etdiyim və çəkdiyim ağrıların şərindən Allaha sığını­ram". (Muslim, 4082). 
Yeddi dəfə: "Əs’əlullaa­həl-aziimə Rabbəl-arşil-aziimi ən-yəşfiyə­kə - Böyük Ərşin Rəbbi olan Əzəmətli Allahdan diləyirəm ki, sənə şəfa versin!" (ət-Tirmizi, 2083). 
"Bismilləəhi ərqikə, min kulli şeyin yu'ziikə, min şərri kulli nəfsin əuv ayni həəsidin. Allaahu yəşfiykə, bismilləəhi ərqiikə - Allahın adıyla səni sənə əziyyət verən hər bir nəfsin şərindən, nəzərindən və həsədindən ruqyə edirəm. Allah sənə şəfa verər. Allahın adıyla səni ruqyə edirəm!" (Muslim, 5829). 
"Əzhibil-bə'sə, Rabbən-nəəs, va-ş'fi əntə-ş-Şəəfi, ləə şifəə-ə illəə şifəəukə, şifəə-ən ləə yuğaadiru səqamən - Xəstəliyi apar, ey insanların Rəbbi, Sənin şəfandan başqa şəfa yoxdur, Ona elə bir şəfa ver ki, bundan sonra heç bir xəstəlik qalmasın!" (əl-Buxari, 5675). 
"Bismilləəhi yub'riykə va min kulli dəəin yəşfiykə, va min şərri həəsidin izəə həsəd, va şərri kulli zii aynin - Hər bir xəstəlikdən sənə şəfa verən, həsəd aparanın həsədinin şərrindən və hər bir  nəzəri dəyənin şərrindən qoruyan Allahın adı ilə!" (Muslim, 4055).

Həmçinin oxuyun:
Quranla müalicə
Cadudan necə qorunmaq olar?
İnsan bədəninə cin girirmi?

Teqlər: 
Paylaş: