100. əl-Adiyat surəsi

"Çapanlar" surəsi, 11 ayə,
Məkkədə nazil olub.

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! 

 

1. And olsun tövşüyə-tövşüyə çapanlara!

2. And olsun dırnaqları ilə qığılcım çıxaranlara!

3. And olsun sübh çağı həmlə edənlərə ki,

4. hücuma keçib tozanaq qaldıraraq

5. qoşunun içərisinə soxulurlar.

6. Həqiqətən, insan Rəbbinə qarşı yaman nankordur.

7. Özü də bunun şahididir.

8. Həqiqətən, o, var-dövlətə çox hərisdir.

9. Məgər o bilmir ki, qəbirlərdə olanlar çıxardılacağı

10. və kökslərdə olanlar aşkar ediləcəyi zaman –

11. məhz o gün Rəbbi onlardan xəbərdar olacaqdır?