112. əl-İxlas surəsi

"Səmimi etiqad" surəsi, 4 ayə,
Məkkədə nazil olub.

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! 

 

1. De: "O Allah Təkdir!

2. Allah Möhtac deyildir.

3. O, nə doğub, nə doğulub,

4. Onun bənzəri də yoxdur".