44. Bir iş ağır gəldikdə edilən dua

 [Allahummə lə səhlə illə mə cə'al­təhu səhlən və əntə təc'alul-həznə izə şi'tə səhlən]
 
 «Allahım! Sənin asanlaşdırdığından başqa asan olan bir şey yoxdur. Sən istəsən, çətin işi asanlaşdırarsan!»[1]

 
[1] İbn Hibban, «Səhih», № 2427; İbn əs-Sunni, № 351. İbn Həcər deyir ki, bu hədis “səhih”dir. Abdulqadir əl-Arnaut bu hədisi “səhih” hesab etmişdir. Bax: ən-Nəvəvi «əl-Əz­kar», səh. 106.