75. Oruc tutan onu söyən adama nə deməlidir

 [İnniy saimun, inniy saimun]
 
 «Mən orucam, mən orucam!»[1]

 
[1] «Fəthul-Bari» 4/103; Muslim 2/806.