118. Yəmən küncü ilə qara daş arasında edilən dua

 [Rabbənə atinə fid-dunyə həsənə­tən və fil-axirati həsənətən və qınə azə­bən-nər]
 
 «Ey Rəbbimiz! Bizə dünya­da da yaxşı­lıq [gözəl nemətlər] ver, axirətdə də yaxşılıq [Cənnət] ver və bizi Odun [Cəhənnəmin] əza­bından

 
[1] [Kəbəni təvaf edərkən qara daş olan künclə ondan əvvəlki künc arasında ediləcək dua.]