120. Ərafa günü edilən dua

 Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: «Ən xeyirli dua, Ərafa günü edilən duadır. Mənim və məndən əvvəlki Peyğəmbərlərin söylədiklərinin ən xeyirlisi budur:
 
 [Lə ilahə illəllahu vahdəhu lə şəri­kə lə­hu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir]
 
 «Allahdan başqa məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəri­ki yoxdur. Mülk Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir!»[2]
 
 

 
[1] [Zil-Hiccə ayının doqquzu.]
[2] ət-Tirmizi; əl-Albani bu hədisi “həsən” hesab etmişdir, «Səhi­hu-t-Tirmizi», 3/184 və «Silsilətul-Əhadisu-s-Səhihə», 4/6.