Tur surəsinin transkripsiyasını yaza bilərsinizmi?

    07.06.2018
Kimdən: 
Saleh
Sual: 
Salamun Aleykum.Sizdən bir şey xahiş edim.Zəhmət deyilsə mənim üçün Tur surəsinin ərəbcə oxunuşunu yazardız.
Cavab: 

Va aleykum Salam.

Heç bir transkripsiya ərəbcə oxunuşu əvəz edə bilməz, çünki ərəbcə bir çox hərflərin azərbaycanca qarşılığı yoxdur. Quranı ərəbcə oxumağı öyrənməyinizi məsləhət görürük, bu çox asandır. Daha ətraflı: Quran və təcvid əhkamları

ət- Tur surəsi

Əuzu billəəhi minəş-şeytanir-raciim.

Bismilləəhir-Rah'məənir-Rahiim.

1. Vat-Tuur.

2. Və kitəəbim-məstuur.

3. Fii raqqim-mənşuur.

4. Val-beytil-mə'muur.

5. Vəs-saq'fil-mərfuu'.

6. Val-bəh'ril-məscuur.

7. İnnə azəəbə Rabbikə ləVaqi'.

8. Məə ləhuu min dəəfi'.

9. Yovmə təmuurus-səməəəəu məuvraa.

10. Va təsiirul-cibəəlu seyraa.

11. Fəvayluy-yovmə izil-lil-mukəzzibiin.

12. Əlləziinə hum fii xavdiy-yəl'abuun.

13. Yovmə yudə'uunə iləə nəəri Cəhənnəmə də'aa.

14. Həəzihin-nəəru-llətii kuntum bihəə tukəzzibuun.

15. Əfəsih'run həəzəə əm əntum ləə tub'siruun.

16. İslavhəə fasbiruu əuv ləə tasbiruu səvaaaaun aleykum, İnnəməə tuc'zəuvnə məə kuntum tə'məluun.

17. İnnəl-muttəqiinə fii Cənnəətiv-va nəiim.

18. Fəəkihiinə biməə əətəəhum Rabbuhum və vəqaahum Rabbuhum azəəbəl-cəhiim.

19. Kuluu vəş'rabuu həniiiiəm biməə kuntum tə'məluun.

20. Muttəkiİinə aləə sururim-masfuufəh, Va zəvvac'nəəhum biHuurin İin.  .......

Mənası: ət-Tur surəsi

Teqlər: 
Paylaş: