əd-Duxan surəsinin Azərbaycanca oxunuşu (transkripsiyası)

    07.01.2019
Kimdən: 
NGR
Sual: 
Duxan suresininin oxunuşunu yaza bilersiz?tercümesi yox oxunuşu
Cavab: 
əd-Duxan surəsinin transkripsiyası
Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim
Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

1. Ha Miim
2. Val-Kitəəbil-Mubiin.
3. İnnə ənzəlnəəhu fi leylətim-mubəərakəh, İnnə kunnə munziriin.
4. Fiihəə yufraqu kullu əmrin həkiim.
5. Əmram min indinə, İnnə kunnə mursiliin.
6. Rahmətəm-mir-Rabbik, İnnəhu huvəs-səmiiul-aliim.
7. Rabbis-səməəvati vəl-ardi vamə beynəhumə, İn kuntum muuqiniin.
8. Lə iləəhə illə huva yuhyi və yumiit, Rabbukum və Rabbu əbaiukumul-əvvaliin.
9. Bəl hum fi şəkkiy-yəl'abuun.
10. Fə-r'təqib yovmə tə'tis-səməəu biduxanim-mubiin.
11. Yağşən-nəəs, Həəzə azəəbun əliim.
12. Rabbənə-k'şif annəl-azəəbə innə mu'minuun.
13. Ənnə ləhumuz-zikra və qad cəəƏhum rasuulum-mubiin.
14. Summə təvallov anhu və qaluu mualəmmum-məcnuun.
15. İnnə kəəşiful-azəəbi qaliiləə, İnnəkum aiduun.
16. Yovmə nəbtişul-batşətəl-kubra innə muntəqimuun.
17. Və ləqad fətənnəə qabləhum qavmə Fir'avnə va cəəƏhum rasuulun kəriim.
18. Ən ədduu ileyyə ibəədəllahi, İnni ləkum rasuulun əmiin.
19. Va əlləə tə'luu aləllahi, İnni əətiikum bisultanim-mubiin.
20. Və inni uztu biRabbi və Rabbikum ən tərcumuun.
21. Va il ləm tu'minuu lii fə'təziluun.
22. Fədəa Rabbəhu ənnə həəuləəi qavmum-mucrimuun.
23. FəƏsri biİbəədii leylən innəkum-muttəbəuun.
24. Va-t'rukil-bəhra rahvən, İnnəhum cundum-muğraquun.
25. Kəm tərakuu min cənnəətiv-və uyuun.
26. Va zuruuin və məqamin kəriim.
27. Va nə'mətin kəənuu fiihəə fəəkihiin.
28. Kəzəəlikə va əvrasnəəhəə qavmən əəxariin.
29. Fəmə bəkət aleyhimus-səməəu vəl-ardu vamə kəənuu munzariin.
30. Və ləqad nəcceynəə Bəni İsraiilə minəl-azəəbil-muhiin.
31. Min Firavnə, İnnəhu kəənə aliyəm-minəl-musrifiin.
32. Və ləqadi-x'tarnəəhum alə ilmin aləl-aləmiin.
33. Və Əteynəəhum-minəl-ayəəti məə fiihi bəlaum-mubiin.
34. İnnə həəuləəi ləyəquuluun.
35. İn hiyə illə movtətunəl-uuləə vamə nəhnu bimunşəriin.
36. Fə'tuu biƏbainəə in kuntum sadiqiin.
37. Ə hum xayrun əm qavmu tubbəiv-valləziinə min qablihim, Əhləknəəhum, İnnəhum kəənuu mucrimiin.
38. Vamə xaləqnəs-səməəvati val-ərda vamə beynəhumə laibiin.
39. Məə xaləqnəəhuməə illə bil-haqqi və lakinnə əksərahum ləə ya'ləmuun.
40. İnnə yovməl-fasli miiqatuhum əcməiin.
41. Yovmə ləə yuğnii movlən an movlən şey'əuv-valə hum yunsaruun.
42. İllə mər-rahiməllahu, İnnəhu huvəl-azizu-rahiim.
43. İnnə şəcəratəz-zəqquum.
44. Təamul-əsiim.
45. Kəl-muhli yağlii fil-butuun.
46. Kəğalyil-həmiim.
47. Xuzuuhu fə'tiluuhu iləə səvail-cəhiim.
48. Summə subbuu fəuvqa ra'sihii min azəəbil-həmiim.
49. Zuq, innəkə əntəl-aziilul-kəriim.
50. İnnə həəzəə məə kuntum bihii təmtəruun.
51. İnnəl-muttəqiinə fii məqamin əminn.
52. Fii cənnəətiv-və uyuun.
53. Yəlbəsuunə min sundusiv-va istəbraqim-mutəqabiliin.
54. Kəzəəlikə və zovvəcnəəhum bihuurin iin.
55. Yəd'uunə fiihəə bikulli fəəkihətin əəminiin.
56. Yəə yəzuuquunə fiihəl-movtə illəə movtətəl-uuləə, Və vəqahum azəəbəl-cəhiim.
57. Fadləm mir-Rabbikə, Kəzəəlikə huval-fovzul-aziim.
58. Fəİnnəməə yəssarnəəhu biLisəənikə ləalləhum yətəzəkkəruun.
59. Fə-r'təqib innəhum-murtəqibuun.
Həmçinin oxuyun: əd-Duxan surəsinin mənaca tərcüməsi
Habelə siz ərəb əlifbasını öyrənib özünüz bu surəni ərəbcədən oxusanız daha yaxşı olar. Daha ətraflı:
Quran və təcvid ehkamları ​​​
Ərəbcə Quran oxumağı necə öyrənim?
Bəzi Quran surələrinin oxunuşu

Teqlər: 
Paylaş: