quran

Quran bənzərsizdir!

    15.12.2013

Uca Allahın insanlara göndərdiyi peyğəmbərlər (Allahın onlara salamı olsun) öz dövrlərinə və cəmiyyətlərinə xas olan möcüzələr göstərirdilər. Bu möcüzələr onların xalqlarının daha çox nailiyyət qazandıqları sahələri ilə bağlı olurdu. Musa peyğəmbərin (aleyhis-sələm) dövründə Misir əhalisi arasında sehrbazlıq geniş yayılmışdır. Ancaq Uca Allahın Musaya (Allahın ona salamı olsun) verdiyi möcüzələr sehrbazların məharətini qat-qat üstələmişdir. İsa peyğəmbərin dövründə isə İsrail oğulları tibb sahəsində daha çox nailiyyət əldə etmişdilər.

Biz insanı ən gözəl surətdə yaratdıq! (ət-Tin surəsi)

    28.10.2013

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
1. And olsun əncirə və zeytuna!
2. And olsun Sinay dağına!
3. And olsun bu təhlükəsiz şəhərə!
4. Biz insanı ən gözəl surətdə yaratdıq!
5. Sonra isə onu aşağı qatların ən aşağısına qaxacağıq.
6. İman gətirib xeyirxah işlər görənlər istisna olmaqla! Onlar üçün tükənməz mükafat hazırlanmışdır.
7. Bundan sonra dini yalanlamağa səni nə məcbur edir?
8. Məgər Allah hakimlərin ən üstünü deyilmi?

İnsanların ən elmlisi kimdir?

    25.09.2013

əl-Kəhf surəsinin 60-82-ci ayələrin təfsiri Ubeyy ibn Kəb rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm belə demişdir: “Bir dəfə Musa İsrail oğullarına xutbə verərkən ondan: “İnsanların ən elmlisi kimdir?”- deyə soruşdular. Musa: “Ən elmli adam mənəm!”- dedi. Allah da buna gorə onu qınadı. Çünki, Musa bu haqda olan bilginin yalnız Allaha məxsus olduğunu demədi. Sonra Allah ona belə vəhy etdi: “İki dənizin qovuşduğu yerdə Mənim səndən çox bilən bir qulum vardır”. Musa dedi: “Ey Rəbbim!

Pages